27. Profeterna i Gt

Prästen Bedrup: ”Har Du hört talas om profeter? Varför kallas det så? I Gamla testamentet finns det flera profeter, så låt oss kort studera dem och hur de betraktades och vilken roll de hade i Bibeln. I dagens studie har jag använt mig av följande böcker: Mays et al, ”Old Testament Interpretation: Past, present, and future” & Andersson, Greger et al, ”Profeterna, En Guide till Gamla testamentets profetiska böcker.”

Profeter

De kungliga oraklen i Gamla testamentet (Gt) är dominerade. Många profeter hade ju en relation till kungen eller till makten. Det fanns till och med hela profetiska grupper.

Jeremia exempelvis, räknades som en profet för fred. Om profeterna var professionella eller inte, var inte det viktiga, utan att de hade ett budskap från Gud att förmedla. Det fanns även profetissor, såsom Hulda.

Profet rollen

Den sociala situationen spelade roll, ur vilken profeten då agerade mot och inom dess ram. De skulle uppfattas mer funktionellt, än psykologiskt, mer aktivitetsmässigt än gällande profetisk erfarenhet. Budskaps bärare är det viktiga att de representerade, och att budskapet kom från den Gudomliga världen. Därför skall profeterna först och främst betraktas ur detta hänseende, gällande ex. den sociala, religiösa och politiska situationen. Allt inkluderas och skall inte ses som separata enheter. Himlen talar genom profeten, är det centrala.

Det var i Gt-tid endast genom profeten Gud skulle tala till Israeliterna. Det fanns olika vägar att få kunskap om framtiden, med de flesta var förbjudna. I Femte Mosebok återfinns de viktigaste texterna om profetism, där de står att om profetens ord inte slår in så skall han stenas, då han är falsk.

Det är budskapet, snarare än budbärarna som lyfts fram. De ord som profeterna talade har ofta tolkats som förutsägelser om hela mänsklighetens gemensamma framtid.

Man bär komma ihåg att:

Profeterna verkade i en viss historisk situation och bör förstås utifrån detta sammanhang
De verkade i en tid då det gamla Israel föll samman och då gudstron utmanades. Så profeternas gensvar var att peka ut trons centrum i en tid av omvandling.
Deras böcker har en form och struktur som en nutida läsare kan ha svårt att förstå.

Profetböckerna i Bibeln

1) De tidiga profeterna utgörs av de historiska böckerna, från Josua till Andra Konungaboken, detta då de skrivits i undervisande syfte och inte som ren historiebeskrivning.

2) De senare profeterna är de 15 bibelböcker som bär profeters namn, från Jesaja till Malaki.

3) Det finns också skriftlösa profeter i Gt, Samuel, Debora, Natan, Gad, Mikae, Achia, Elia och Elicha.

De senare profeterna börjar med Amos (700-talets mitt) och slutar med Malaki (400-talets slut). Skillnaderna är om de ligger före eller efter exilen.

Daniels bok klassificeras inte som profet bok i den judiska kanon. Det finns även omnämnda profeter som inte har egna böcker såsom Samuel, Debora, Natan, Gad, Mika, Achia, Elia och Elisha – s.k. skriftlösa profeter.

Vad är en profet?

Profeterna är Guds budbärare till folket, och de kom med ett angeläget budskap. Profet kommer från grekiskans profetes, som betyder någon som talar för någon annan. Budbärarformeln är: ”Så säger Herren”.

Man kan se dem som intermediära gestalter – förbindelselänk mellan Gud och människor och tvärtom. De uppträdde med auktoritet från Gud, man tog däremot i Gt avstånd från alla former av framtvingning av budskap, s.k. divination, vilket är egenartat för Gt.

Symbolhandlingar

Det är en form av ickeverbal kommunikation som profeterna kom med, förut har forskarna sett dessa som enbart rituella handlingar där profeten har försökt iscensätta vad som skall hända, genom att påverka händelseutvecklingen. Man har varit mer eller mindre övertygad om den magiska karaktären i dessa handlingar, men så är man inte längre.

Prästen Bedrup igen: Slå gärna upp någon av profetböckerna i Bibeln och läs. De var modiga som vågade träda fram, de kunde ju bli avrättade om profetian inte uppfylldes. Finns det profeter i vår tid? Vad tror Du?”

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: