38. När kan du kalla dig kristen?

Prästen Bedrup: ”Möter många som har ett smycke föreställande ett kors runt sin hals.

En del vill med detta säkert visa på sin kristna tro, medan andra har det som ett smycke, utan att ha en speciell tro på just Jesus, utan svaret jag fått kan vara att man tror på en ”högre makt”. Vad eller hur ser den makten ut, brukar jag fråga. Och det har många då svårt att förklara.

Så möter jag en del som vågat fråga mig, innan jag blev präst, ”är du kristen”? Därför tänker jag nedan försöka mig på att kort förklara vad begreppet kristen kan inkludera och förpliktiga till.

Bertrand Russel, Nobelpristagare och ateist, har trots avsaknaden av en kristen tro, uttryckt vikten av en tro för oss människor på följande insiktsfulla sätt: ”Utan förutsättningen att det finns en Gud, är frågan om livets mening meningslös”.

Frågor:

  • Är Du kristen? Varför och varför inte?
  • Behöver man leva och agera på ett visst sätt om man kallar sig för kristen?
  • Vilka Bibeltexter kan peka ett kristet liv?

Skulle Du vilja ta del av följande löften som kristen?

De 12-löftena är hämtade ur Bibelns erfarenheter och de praktiseras i olika gemenskaper, såsom ex. AA. De vill hjälpa oss till ett helare liv lovar också en frihet enligt följande:

AA:s Tolv Löften

Vi kommer att känna en ny frihet och en ny lycka.
Vi vill inte beklaga det förflutna eller önska att helt stänga dörren om det.
Vi ska förstå ordet Sinnesro.
Vi ska få känna frid.
Det gör detsamma hur djupt vi sjunkit, vi ska få uppleva hur vår erfarenhet kan vara andra till hjälp.
Den där känslan av att inte vara till någon nytta och att tycka synd om sig själv kommer att försvinna.
Vi kommer att bli mindre egoistiska och istället intressera oss för andra.
Sökandet efter egna förmåner kommer att försvinna.
Hela vår inställning till och synen på livet kommer att förändras.
Rädslan för människor och ekonomisk osäkerhet kommer att lämna oss.
Vi kommer att intuitivt veta, hur vi ska handla i situationer, som förut brukar göra oss osäkra.
Vi ska plötsligt inse att Gud gör för oss, vad vi inte kan göra för oss själva.
Är dessa överdrivna löften? Vi tror inte det. De har infriats för många av oss ibland snabbt, ibland långsamt. De kommer alltid att förverkligas, om vi arbetar på det.

Vad innebär då en kristen tro och kan man ovan löften infrias genom en kristen tro?

En kristen tro är att tro på Kristus, dvs. den uppståndne Jesus som har befriat Dig och mig från våra felaktigheter, det som kallas för synder, och han har öppnat upp möjligheten för Dig och mig att få ett evigt liv. Detta genom att tro på att Jesus var den som han utgavs sig för att vara som historisk person och att han var en del av Gud (en del av treenigheten dvs. Sonen, sedan har vi ju: den helige Anden och Fadern).

Fadern är den som har skapat allt och som vi alla har vårt ursprung i. Gud skapade oss till hans avbild och genom tron blir vi Guds barn och som Fader vill han ha kontakt med sina barn.

Genom den helige Ande verkar Gud fortfarande och ger oss därmed sin kraft och sitt hopp till oss genom denna kristna tro.

Tron och befrielsen är gratis för Dig!

Man förtjänar inte sin tro, då den är given oss gratis genom att Gud offrade sin Son, för att han älskar oss så mycket, och vi blir genom denna handling därmed upprättade, dels här på jorden redan nu genom tron på Jesus och dels öppnade Gud upp ett evigt liv genom Jesu död och uppståndelse som ett synligt tecken att den kristna tron övervinner t.o.m. döden genom vår tro på vår räddare Jesus.

Således kan man inte prestera så man kommer in i himlen och får ett evigt liv, det är bara Gud som kunde göra detta möjligt. Vi alla misslyckas ju, ingen är perfekt, även om vi vill försöka att bli bättre, så är vi fortfarande behäftade med laster som gör att vi ibland avviker från Guds vilja, det är därför Jesu korsdöd och uppståndelse är det centrala i Guds handling för oss. Det som inte var och är möjligt för oss, det gjorde Gud för oss, eftersom han är kärlek.

Några Bibelställen för din kristna färd…

Som kristen är tron på Jesus självklar, likaså tron på att Bibeln har något oerhört viktigt att säga oss och då detta är en Bibelskola, vill jag nedan visa på några Bibelställen som kan vara viktiga för den kristnes resa. Kom ihåg att de första kristna kallades Vägen, så det kristna livet är en resa på väg mot evigheten, vår belöning. Allt är inte färdigt genom tron. Öppna Din Bibel, sök upp nedan avsnitt och läs dem i sin helhet, fundera och be över dem, så kommer Du att upptäcka att de öppnar upp Din kristna tro.

Joh 3:16 –”Så älskade Gud hela världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha ett evigt liv”

Luk 24:13 – Emmaus vandring – undervisning – Bibeln säger…

Ser Du Jesus jämt och förstår Du vem han är och vad han har gjort? Vi liksom de första lärjungarna behöver gå med Jesus för att förstå vem han är och vad han vill oss. Det är i Bibeln vi kan lära oss mera om vad Jesus vill oss och vad han kan hjälpa Dig med på Din kristna resa.

”25Då sade han: ”Förstår ni så lite, är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? 26Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet?” 27Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna.”

Rom 6:4 – Gm. dopet – vi är nu uppståndna med Jesus – Befrielse.

Gud kommer med den helige Ande till oss i dopet och vi dör och uppstår där med Jesus på ett synligt sätt, sedan är det upp till oss att bejaka, att säga ja eller nej till Gud och i ex. konfirmationen, så bekräftar vi där detta ställningstagande efter att vi lärt oss mer om den kristna tron.

”4Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. 5Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han.” 6Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. 7Ty den som är död är frikänd från synden. 8När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också skall leva med honom.”

Rom 8:3 – Ett andligt liv i frihet – Jesus tog på sig synden – Befrielse.

På nedan ställe i Bibeln kan du läsa om hur Jesus beskriver befrielsen för oss, så vi får ett liv i frihet.

”3Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan.”

Rom 12:2 – Anpassa Er inte efter världen – Omvändelse

Det räcker inte med att endast tro, vi skall efter vi kommit till tro också arbeta på att bli bättre då vi nu fått en frihet genom tron. Ständigt får vi söka efter Guds avsikt med våra liv och den kärleksfulla korrigeringen får vi genom att ständigt umgås med Jesus och bli förvandlade av hans sätt och hans tankesätt och det lär vi oss genom Bibeln.

”2Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.”

Kol 3:2-3 – Tänk på evigheten – Undervisning

Allt är inte bara här och nu, allt det vi gör spelar roll för valet om det eviga livet, det står i Bibeln att det kommer en dom, så allt det Du gör och tänker spelar roll för Ditt eviga liv. Har Du tänkt på det?

”2Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. 3Ni har ju dött, och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud.”

Kol 3:5–17 – Döda allt det dåliga hos Dig, så som….– Omvändelse

Rannsaka Dig själv, dina handlingar och Dina tankar. Genom Bibelläsning och genom ex. bikt eller samtal med en präst kan du få hjälp att identifiera Dina laster, få dem förlåtna så Du kam bli befriad från skam och skuld. Därigenom kan Du bli hel och få ett bättre liv och göra livet bättre för andra.

”5Döda därför det jordiska hos er: otukt, orenhet, lidelser och onda lustar och själviskheten, detta avguderi. 6Sådant framkallar Guds vrede, 7och det fyllde även er tillvaro när ni levde mitt uppe i det. 8Men nu måste också ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla skändligheter som kommer ur er mun. 9Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes vanor 10och klätt er i den nya, som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. 11Då är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla.

12Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. 13Ha fördrag med varandraoch var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta. 14Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. 15Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet.

16Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. 17Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom.”

Gal 5:22 – 25 – Andens frukter (12-löftena) – Frihet och frukter

Om vi nu har rannsakat oss, börjat tro på Jesus, så visar Bibeln på hur vårt liv kan bli.

”22Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, 23ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. 24De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. 25Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg.”

Gal 5:14 – Du skall älska Din nästa – Omvändelse

Tänk vad det kan vara svårt med balansen, att dels älska sig själv OCH andra, men genom vår kristna tro och vårt eget arbete med att identifiera våra felaktigheter så kommer vi att kunna älska oss själva och andra.

”14Hela lagen sammanfattas i detta enda bud: Du skall älska din nästa som dig själv.”

Fil 2:2 – Lev med Kristus som förebild – Omvändelse

WWJD – What would Jesus do – ett begrepp som många omfamnar och gör det kristna tänket lättare så vi lättare gör och tänker rätt. Nedan säger Bibeln om detta.

”1Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från Anden, om det finns ömhet och medkänsla, 2gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet.

Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, 3fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. 4Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. 5Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus.”

Syften med Ditt liv för att nå mål och mening

1: Du är skapad för att glädja Gud

2: Du är skapad för Guds familj

3: Du är skapad för att bli lik Kristus

4: Du är skapad för att tjäna Gud

5: Du är skapad för ett uppdrag

Sentens

Lydnad inför Gud – Läs Bibeln och lär Dig vad Gud vill med just Ditt liv.
Förbli ödmjuk – Undvik högmod då det kan göra Dig oberoende av Gud.
Undvik inte människor – de jobbiga är till för Dig.
Lyssna mer än Du talar.
Använd dina svagheter och svårigheter, eftersom genom erfarenheter blir vi rika.
Kom ihåg – det är slutet som räknas.

Prästen Bedrup: ”Kom ihåg att det är slutet som räknas. Gud kan göra något av alla svårigheter vi haft. När vi får perspektiv på våra liv, ser vi att Gud burit oss då. Genom erfarenheter blir vi rika.

Be Jesus om hjälp, så kan Du göra något gott med Ditt liv.

Att vara och leva som kristen är en fantastisk gåva. Livet blir meningsfullt och vi får ett evigt liv. Som kristen finns det syften med Ditt liv.”

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: