28. Blir man fri som kristen?

Prästen Bedrup: ”Varför skall man vara kristen? Jesus levde, dog och återuppstod, för dig och mig, säger de kristna, men många undrar om den friheten, som Jesus gav oss där på korset genom ditt lidande och sin död, hur den skall upplevas av oss, av dig och mig, eller hur….

Därför gör jag först ett referat av Martin Luther, reformatorn, han som var munk och blev de lutherska kyrkornas grundare, även om det inte var hans avsikt. Därefter gör jag denna gång slutligen en egen argumenation om dagens samhällets syn gällande frihet kontra den kristna friheten.

Så här beskriver Luther din frihet som kristen. Lär och lev i frihet”

Referat av boken ”Om en kristen människas frihet” av Martin Luther

Huvudtankar

Denna skrift är oerhört värdefull, då den klart, på ett nästan övertydligt och på ett många gånger upprepande sätt, belyser den frihet som en kristen människa har i tron på Kristus. Uppdelningen med att visa på den inre, andliga och den yttre, kroppsliga människans frihet genom tron blir förstålig genom boken och Luthers resonemang.

Nedan har jag gjort ett kort referat av boken, många gånger med egna ord, vilket gör bokens budskap tydligare för mig. Har nedan gjort en disposition av de saker han berör. Slutligen tar jag själv upp några tankar som är aktuella idag.

Gärningarna

Att de farliga och falska förespeglingarna om gärningarnas betydelse mot rättfärdighet tar Martin Luther upp genomgående i boken.

Det är inte de goda gärningarna som förkastas, utan dess syndiga biegenskap och pga. den falska föreställningen, att de kan tros vinna rättfärdighet genom att de ser goda ut vid en första anblick, till det yttre, medan de i själva verket inte är det. Ingen ond gärning, gör människan ond och vice versa.

Endast tron gör en människa god och otron en människa ond. Gärningar skall utföras för att behaga Gud och vara frivilliga och vår yttre människa, kroppen, behöver då inte gå sysslolös och genom detta bevarar den sin kraft, dessutom gagnar gärningarna andra, då man lever även för andra. Luther skriver: ”Därför måste hon med den enda tanken att varje gärning skall gagna andra, inte sig själv.”

Det motsägelsefulla harmonierar

Dessutom visar Luther på det som i sin första anblick verkar vara motsägelsefullt, som genom tron inte är det, med att både vara fri och att tjäna samtidigt faktiskt harmonierar. Paradoxen med frihet som gör att människan inte gör någonting, faktiskt gör något detta, då hon skall ta sig en tjänares roll, liksom Kristus. Den inre människan, som är lik Gud, skall styra kroppen.

Tron ger rättfärdighet

Vikten att visa på att själen kan vara utan allt, utom Guds ord, är en viktig iakttagelse och av detta kommer rättfärdighet, dvs. genom tron på Kristus och inte av handlingar.

Rättfärdighetens funktion är att den gör människan fri och sann kristen. Den inre människan blir befriad av denna rättfärdighet, synder blir förlåtna och man blir en ny människa (Se 2 Kor. 5:17) som kan växa in i Kristus då han kommer in i vårt hjärta (Rom. 10:10).

Buden och löftena

Den tvådelade biten, med lagen och nåden, genom att Gamla Testamentet tar upp och visar på synden och hur vi är och visar på vår brist att göra det goda (detta var det Gamla testamentet), medan det Nya Testamentet tar upp befrielsen; löftet, och nåden som vi blir rättfärdigade av genom tron och som gör det möjligt för oss att vilja följa lagen, som vi inte kan av egen kraft, utan får hjälp av Kristus genom tron och Guds ord.

Man får kraft, blir ett Guds barn och blir t.o.m. mättad som Luther uttrycker det, om man håller sig till löftena. När Luther talar om frihet, så är det från lagen, för den som tror är redan rättfärdig, då gärningar inte behövs. Detta anser Luther är trons första kraft.

Den andra är att själen håller Gud för sannfärdig.

Den tredje gåvan är den som förenar själen med Kristus, som i ett äktenskap. Och två blir ett. I denna hjälpsamma förening tar Kristus på sig allt det dåliga och vår själ får det goda, med Kristus alla egenskaper. Detta möjliggörs genom tron allena som ger frälsning och återfödelse.

Allmäneligt prästadöme

Luther går hårt åt prästerna, påpekar bl.a. faran med att de kan ”begränsa friheten och eggar till avlat, fastor och böner till speciella helgon och aldrig undervisar om tron” (det var ju bl.a. detta som ingår i reformationen och kritiken mot den katolska kyrkan). Luther markerar deras uppgift; att predika och be, och tar upp Bibeln som pekar på det allmänliga prästadömet då vi genom tron blir jämlika, även i prästadömet.

Här poängteras också vikten att predika Kristus i syfte att tro på honom, och att han gäller för var och en och att han verkar i oss och genom sitt namn. Klokheten att kraften fullkomnas i svaghet, får inte underskattas att belysas. Detta skall predikas så att människor blir förfärade av synden genom lagen och sedan bli förlåtna genom nådens ord och vänder om.

Kristus likhet

Luther tar upp Jesus Kristus sinnelag, som vi skall efterlikna och gör oss medvetna om att trots att Jesus ägde Guds gestalt, så avstod han från allt, utan att vänta sig tack eller ta hänsyn till otack, blev som en av oss, lydig ända in i döden, för att allt det han har skall bli vårt. Så vi skall vara nöjda med det vi fått och är genom tron. Genom denna yttersta kärlek så blir vi visade på att inte göra skillnad på några människor och att den leder oss igenom allt.

Friheten

Genom tron rycks människan upp över sig själv till Gud och genom kärleken sänker hon sig ner under sig själv till nästan, men förblir alltid i Gud och hans kärlek. Nej, ge så att andra kan förkovras och få det bra.

En kristen människa lever inte i sig själv utan i Kristus och sin nästa. (Här får man ihop enl. mig, du skall älska Gud av hela ditt hjärta och din nästa på ett bra förståeligt sätt.) Därför är friheten andlig och sannfärdig.

Om Gud inte inpräntar sin lag och nåd i vårt inre, vårt hjärta, så är vi av naturen oförmögna till annat än att fördöma den och anser den således dåraktig. Människans s.k. sunda förnuft kan tro att rättfärdigheten kan vinnas genom gärningar, yttre bruk och stadganden och detta begränsar sålunda dem, så de inte kan känna trons frihet.

Prästen Bedrup igen: ”Min fokus har här varit främst att betrakta Sverige, men självklart så är det internationella mönster, tankar och trender som går igen överallt med avstamp hos Luthers tankar, se här nere mina åsikter”

Man möts idag av budskapet om vikten av den individuella friheten och dess paradoxala motsatser, här nedan med olika iakttagelser, som är dåliga – lagen, och bra, nåden, i det sista exemplet harmonierar bägge varandra;

Bli en bättre och ”lyckligare” människa genom att gå ner i vikt, med ex. alla tv-program, tidningar och kurser. Allt skall bli bättre då den yttre människan blir förändrad, men samtidigt möts man av budskapen att; kom nu och köp den nya läsken och det här godiset och belöna dig med dem.

Bevisligen hos många kan den yttre människan inte motstå dåliga frestelser. Aldrig har folk varit så feta i västvärlden. Motstridigt. Vad vill världen och vem bestämmer hur du skall bli nöjdare?
Man möts också av vikten att träna sin andliga sida; ex. lyssna på Dalai Lama, köp andliga kommersiella böcker eller olika självhjälpsböcker, lyssna på meditativ musik och ”andliga” föreläsare på företagskonferenser sprider sitt budskap, så att den inre människan skall förändras. Många lyssnar, men förstår inte i sitt hjärta dessa budskap om vägar till inre frid, då den yttre människan styr den inre människan som då också stressar ihjäl sig, bevisligen, eftersom det aldrig funnits så många ”utbrända”. Trots att det finns tillgång till information och metoder, att man skall lyssna till ”sitt inre”, så gör man inte det. Man förstår inte hur det inre, andliga hålet skall fyllas, så jakten går vidare, från inre frid.
Alla vill ha friheten med både inre och yttre harmoni, men ”kick-samhället” vi lever i, belönar och uppmuntrar inte långsiktiga friska förhållningssätt med hela och goda människor. De är olönsamma. Budskapen blir motsägelsefulla och av de som besöker kyrkor och vill möta det klara budskapet, kan många gånger istället mötas av predikningar som är alltför ljumma, alltför opersonliga, då predikanten inte verkar våga eller inte kan beröra den moderna människan i dess nuvarande liturgiska och retoriska form. Här visar Luther att budskapet att Jesus gäller just dig och mig och att han kan fylla mitt inre hål med harmoni, gudsrelation och rättfärdighet och detta bör poängteras och förpackas så att budskapet når fram för den moderna människan. Hålet kan inte fyllas med socker, alkohol, jobb och andra kickar. Vi skall visa både på lagen och nåden! Men gör den det på ett modernt funktionellt sätt?
Det finns tyvärr för många ”medberoende”, för få medmänniskor som vågar bry sig om andra, det finns alltför många ”möjlig görare” som låter ”flodhästar” (problem) finnas genom att inte våga se dem (Hänvisning tillTommyHellsten ”Det finns en flodhäst..” – böckerna”). Här kommer det allmänna prästadömet in; våga föra budskapet vidare, gäller alla överallt, så att synden lyfts fram och rättfärdigheten genom tron för en bättre värld skall påvisas klarare i denna värld som inte alltid är så ”frisk”, där många gånger egoistiska förebilder lyfts fram i media. Kristus som förebild känns för tidskrävande och olönsam. Därigenom nermonteras välfärden med folkhemmets numera saligen avsomnade ideal. Förebilder i vår tids närhet och som är Jesuslika som ex: Broder Roger,Anna Lindh, Moder Teresa, Dag Hammarskjöld m.fl. fyller sin funktion genom att vi kan sörja dem och visa på hur vi egentligen skulle vilja vara, men de känns för många ouppnåeliga, då lönen, profiten måste gå före, för att allt skall fungera, där det är för kortsiktiga mål, visioner och synsätt som gäller.
Det finns goda exempel i vår tid som fungerar, tack och lov. Att visa svaghet är styrka, tar ju Luther upp, liksom Bibeln gör det, och det finns hjälp som fungerar där tron hjälper den yttre människan genom att den inre människan med tron på tillfrisknandet med Guds hjälp fungerar. Jag tänker på alla 12-stegs gemenskaper, som är sprungna ur kristna tankar, och som medför att man börjar bry sig om andra genom tjänandet, servicen, att öppna möten och koka kaffe, lyssnandet till sin medmänniska med att därigenom hjälpa denne med sina bördor, Kristuslikt, till att själv predika och möta lagen, de 12-stegen, där man erkänner synden inför Gud och en medmänniska och blir frälsta, hjälpta och rättfärdiga genom att tro att Gud griper in och hjälper och lyfter av synden. Och det fungerar, de som följer vägen genom alla steg, mot sanningen och livet.
Jag vet!

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: