Vilken betydelse har Bibeln för lärjungaskapet eller det kristna livet?

Vilken betydelse har Bibeln för lärjungaskapet eller det kristna livet?

Märkligt nog, får jag ganska sällan frågan om vad Bibeln betyder för den kristne, har jag märkt under de år jag varit präst. Vad det beror på beror på många anledningar. En är att jag har märkt att man som anställd och/eller som kristen har svårt att tala om Bibeln i sina sammanhang. Detta gör mig orolig. Tänk om de som jobbar på IKEA inte vågade visa på deras IKEA-katalog? Hur tror Du det skulle gå om den organisationen inte vågade visa på deras ”Bibel”? Därför publicerar jag nedan uppsats som jag skrev 2007. Kommentera gärna inlägget, så får jag höra vad Du anser om inlägget?

Gud är det viktigaste för en kristen lärjunge och relationen till honom.

Bibeln är det viktigaste verktyget gällande att förstå Guds vilja och genom den kan man på ett särskilt sett få den tydliggjord. Här kan man lära sig av Jesus liv och lära, han blir ett föredöme för oss så att vi kan försöka att gå ”i hans fotspår” och på det sättet bli alltmer lik honom. I Bibeln tar man del av Guds vishet och här får man dels en relation till Gud när man läser Bibeln genom att man här lär sig hur Gud är, dels får man ta del av Herrens avsikt med oss och så får vi daglig vägledning, inspiration för vår dagliga kristna färd.

Bibeln är inte först och främst ett historiskt dokument, då man som kristen läser den med trons ”glasögon”, även fast den utspelar sig i en viss tid med förutsättningar som är viktiga att känna till för dess tolkning in i vår tid. Naturligtvis kan man använda den som ordinär litterär läsning, där den skänker insikter i den dagliga vardagen, men det är det extraordinära som är det centrala och det är att den inte är en vanlig bok, utan att den är alldeles unik i sitt slag då den förmedlar Guds budskap till oss och genom den får vi en bild av hur Gud är och hans egenskaper (allsmäktig, allvis, kärleksfull etc.). Den är sålunda inte heller ett religionshistoriskt dokument i första hand, även om det finns mycket att lära av den tid som många berättelser utspelar sig i. Bibelns avsikt är att genom lydnad för dess auktoritet så öppnar den vägen till ett moget lärjungaskap.

De hermeneutiska tolkningsmönstren är användbara för att förstå dess budskap och där många olika faktorer kan ge olika tolkningar, vilket är viktigt att känna till då kristna kan ha olika tolkningar, men det viktiga är inte det som skiljer oss kristna åt i våra uppfattningar, utan det som håller oss samman och det är Jesus, Bibelns stjärna och kärna. Och det är detta som måste vara grunden, att som lärjunge visa på vikten av en relation med Jesus och som förbättrar människan och dennes relationer, vill jag påstå. Man påverkas av miljön, de man umgås med, de utövar inflytande på ens tanke- och handlingsmönster. Av det är daglig bibelläsning viktig, så att dess undervisning kan forma/omforma ens liv efter Guds vilja. WWJD [1]är ettbra tankesätt som lärjunge.

Såsom Martin Luther gör en distinktion gällande Skriftens yttre (att ordet är öppet och klart för alla) och inre klarhet (”hjärtats insikt”) är det som lärjunge viktigt att inse att utan den Helige Ande kan ingen förstå ett enda ord, sålunda räcker ens eget förnuft inte till, utan man är som alltid, beroende av Gud.

Bibeln är Guds verktyg för mig som kristen och för våra församlingar i våra olika kyrkor. Alltså har den inte bara ett budskap som gäller mig, utan för hela världen. Så att jag som lärjunge kan hänvisa och sprida Guds ord och budskap och bygga en gemenskap för mig och andra, dvs. bygga en kyrka, Guds gemenskap på jorden för Hans avbilder.              

Vad säger Gud genom Bibelns texter till oss och till mig in i vår tid, är det livsviktiga existentiella perspektivet för mig. Svårigheten är att tolka den och se vilka delar i den som är det centrala just nu, och vilka partier som man under en tid kan placera i ett ”förråd” tills de kommer till användning igen. När samhället och dess förutsättningar förändras kan de komma till bruk igen. Varför jag vill påtala detta, är därför att jag anser att Gud kan tala in i varje tid, Bibeln är inte tidsbunden, men olika delar är olika användbara i olika tider.

Bibeln ger råd och skänker vishet, den bygger upp det moraliska livet (med ex. den gyllene regeln, tio guds bud), och den kan ge alla människor insikter, oavsett om man är kristen eller inte, vilket olika hänvisningar till den inom allmän sekulär litteratur visar.[2] Så från den allmänna uppenbarelsen kan man därifrån använda Bibelns texter, när man som lärjunge vill sprida det goda budskapet till andra. Men detta är bara det första steget om man som lärjunge vill missionera (vilket dop & missionsbefallningen anger). I den allmänna uppenbarelsen kan man hitta gemensamma tolkningspunkter för vidare kristen färd för den ”oinvigde”, insikten i den allmänna uppenbarelsen skänker inte frälsning eller relation på ett djupare plan, för det krävs det Bibelundervisning eller läsning (vill hellre kalla det Gudsumgänge), för att föra den ”oinvigde” fram mot ett trosperspektiv, där Helige Ande sedan hjälper och skänker insikt om Guds existens, när den inbjuden vänder sig mot Gud och ber om en relation (be och ni skall få…).

Bibelns mål (dvs. Guds) är en relation mellan Gud och människa, samt för en bättre värld redan här och nu, med goda regler för hur livet skall levas.

Den bär på en underbar vision om ett evigt liv, vilket är ett oerhört angeläget meddelande för en tid när många känner en meningslöshet och har ”ett för stunden perspektiv” och där ”quick-fix” lösningar för ögonblicket oftast lämnar kvar en tomhet som många inte vet hur eller vem som kan fylla den (Rom 8:20 ”allting skapat är lagt under tomhetens välde”). Här kan man för andra som kristen lärjunge peka på vad Gud gjort för en själv där på korset och kan göra för den som vill hitta mening och mål för sitt liv, och därför visa på att Gud är den lösningen för den sökande, som också kan hitta svaren i Bibeln. Många har ju tappat fokusen på att man betyder något för andra, att man själv är viktig och älskad, så Bibelundervisning som lärjunge kan erbjuda fungerande svar till de sökande (och till sig själv).

När man inkorporerar Bibelns berättelse i sin egen livsväg, kan man genom den tolka sitt liv och dess handlande för att få ett meningsfullt liv.               

Tillbedjan till Gud är därför centralt när man lärt känna honom så att vi kan ge av oss själva till Gud, som ett gensvar på Hans ord. Även tron är givetvis central för en lärjunge, vilket också är ett gensvar på Guds uppenbarelse, att lita på Honom. Tron bygger på kunskap, förnuft och är både logisk och rationell. Genom att studera Bibeln blir vi viss om detta och att Gud är tillförlitlig, och utan den blir vår tro svag och vacklande. För att kunna följa Gud krävs lydnad, och det får vi genom att studera Skriften och lär oss buden. Hoppet är en kristens trygghet som man får genom Bibeln och som där skänker oss detta genom Guds löften. Alla dessa fyra grundelement i lärjungaskapet skulle vara orimliga utan en reell grund i Guds uppenbarelse. De är grunden som leder tron mot dess sanning till ett fullödigt lärjungaskap.

Som lärjunge kan man för sin nästa visa på Guds skapelse och moralen, men det viktiga är att föra denne från lagen till evangelium, för att där visa vad Gud vill säga oss alla som han gör i den särskilda uppenbarelsen. Här får man som kristen en insikt om vad Gud gjort för oss då han blev människa och levde ett liv utan synd, men likväl tog på sig våra synder där på korset för vår skull (försoning). Genom Bibelns berättelse kan vi då som lärjungar få kunskap (och dela med oss av den) för att kunna gå vidare i livet när vi misslyckats (syndat) och att lära oss att den helige Ande skänker oss kraft och insikt, som det i Bibeln berättas om och vilka gåvor och frukter Gud skänker oss.

I kyrkan, Jesu kropp på jorden, kan vi få del av den gemenskap som han vill att vi skall vara, då vi är skapade till hans avbild, som Guds barn. Denna särskilda uppenbarelse med Jesus, där Gud kommit till oss, är i Bibeln det centrala att förstå för att bli en lärjunge. Av detta följer att undervisningen för en själv och till andra genom Bibeln är livsviktig, såsom den skall förkunnas i kyrkan. Ljumma utslätade existentiella allmänna budskap leder inte in mot kärnan, som man kan möta, även i predikningar. Det existentiella, att tala så man känner igen sig, att budskapet är för dig utgivet är vitalt, men det måste hela tiden kopplas ihop med den Stora Berättelsen och mot kärnan som säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet”. Ordet skall förkunnas rent och klart. Kyrkan som Jesu kropp, där var och en kan bidra med ens gåvor som lärjungar är också en del där Guds vilja, kärlek och omsorg skall råda och hans vilja förkunnas och där Bibeln är Guds verktyg för lärjungen som bygger upp kyrkan.

Guds vilja kan man lära sig genom Bibeln, inte enbart genom förnuftet, men som ovan sagt är det svåra att veta vad exakt där som gäller oss, men allt skall tolkas mot Jesus – kärnan, anser jag är ett riktigt synsätt när man läser ex. Gamla testamentet, för att där se profetiorna flera hundra år tidigare om Jesus och av detta dra en slutsats att Gud redan då måste ha varit inblandad och av detta dra en slutsats att Bibeln således är trovärdig, vilket är viktigt att förmedla. Går man till Nya testamentet kan man inspireras av Paulus ord till oss att bli mindre egoistiska samt hur vi skall leva med våra kristna syskon och med råd om hur vi skall lösa problem i våra församlingar. Dock måste man översätta vissa råd och händelser in i vår tid, då allt inte är applicerbart på vår tid just nu (ex. om att kvinnor skall tiga i församlingen eller inte undervisa i gudstjänsten).

Jesus, Guds son är en bra förebild för en själv. Hur gjorde Jesus, hur bemötte han folk, hur och vad lärde han ut samt att iaktta hans lidande, död och framförallt uppståndelse, säger mycket till en som kristen följeslagare. Jesus blir ens tolkningsmönster i livets alla delar. Bibeln ger inte bara kunskap, utan den utvecklar, utmanar och ger oss också nya färdigheter i livet, den ger oss en ny identitet, som lärjungar. Dess budskap om skapelse, försoning och frälsning är befriande för en plågad värld och där tro, hopp och kärlek är livsnödvändiga ingredienser för oss alla.

Personligen har Bibeln förändrat mitt liv totalt, vilket jag förmedlar i mitt liv jämt. Dess budskap är inkorporerat i mitt sätt att vara och jag tar alla tillfällen att sprida budskapet från Gud, dels har jag nästan jämt på mig min prästskjorta och när jag åker mc så har jag mc-västen med emblemet, Ambassadors for Jesus Christ, väl synligt. Avsikten är att göra Jesus synlig.

Slutmålet på vår resa som lärjungar är fullkomligheten i evighet med Jesus Kristus. Därför är Bibeln livsviktig för en lärjunge som mig, så att jag hela tiden får mer påfyllning och kan fylla på i andras tankar för vår vidare kristna gemensamma resa! Gud gör under och förbättrar människor. Jag vet.


[1] What would Jesus do.

[2] Ett färskt ex. är ”The Secret”, en amerikansk succébok med en mix av vishetsläror där också Bibeln citeras.

5 kommentarer på “Vilken betydelse har Bibeln för lärjungaskapet eller det kristna livet?

Add yours

 1. Just idag i vår snabba tempo tror jag få läser bibeln på sitt rum (undantag finns) men läsgrupper och andra gemenskaper där man även kan få disskutera och utbyta tankar om kring bibeln och budskapet behövs.

  Mycket sker på ”nätet” och via sociala medier, men jag tror vi får lita på att budskapet håller och talar till folk olika och i gemenskap med andra så sprids glädjen (och insikterna) om Jesus och bibeln på naturligt sätt. Skapar nyfikenhet och aha upplevelser.

  Kan vi då göra detta…..ja och det gör vi kan vi bli bättre…..

  Mitt hjärta är oroligt tills dess det finner ro i dig

  Ha det bra

  Jesse

 2. Det finns en app som heter Bible Reader av ett företag som heter Olive Tree. Med hjälp av denna app så kan man läsa bibeln i sin smartphone.

  Det kanske passar bra vid några lediga stunder, exempelvis att läsa några rader när man står i en lång kö och väntar, kanske på bussen på väg till eller från jobbet.

  Men tempot skruvas upp hela tiden i dagens samhälle och man ska hinna med ALLT och gärna lite till.

  Stress och åter stress gör ingen lycklig…

  Ha det bra

  Per

 3. Hej Jesse!

  -Tack för Dina ord och reflektioner! Tror Du denna ”skola” där man kan kommentera inläggen kan vara intressant?

  Guds frid!

  MB

 4. Hej, så som du beskriver din relation/betydelse för biblen och Gud är det på ett ungefär samma för de flesta andra kristna?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: